Bản đồ cà phê treo

ĐĂNG KÝ THAM GIA CỘNG ĐỒNG CÀ PHÊ TREO 

Gọi: "5 cà phê! 2 cho chúng tôi và 3 "treo". Họ trả tiền cho cả 5 cốc, nhưng chỉ thấy người ta mang ra hai cốc.

 " 3 cốc còn lại dành cho "cà phê treo"...

Liên hệ tham gia cộng đồng cà phê treo để cập nhật điểm phát cà phê treo.

HÌNH ẢNH DO QUÁN CUNG CẤP